06 – Përdorimi i pikave për sy gjatë agjërimit

1 -Pytje pergjigje06 – Përdorimi i pikave për sy gjatë agjërimit

Pyetje: A është e lejueshme të përdoren pikat për sy gjatë ditëve të Ramazanit?

Përgjigje: Po, është e lejueshme dhe kjo nuk anulon agjërimin sipas opinionit të saktë nga dy opinionet. Dhe me Allahu qëndron suksesi, dhe Allahu dërgoftë bekime dhe përshëndetje mbi pejgamberin tonë Muhamed [salallahu alejhi ue selam] dhe mbi familjen dhe shoqëruesit e tij.

Komiteti i Përhershëm për Kërkime Islamike dhe Fetua, i përbërë nga: Kryetar: shejh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz Zëvendëskryetar: shejh Abdur-Rezak Afifi Anëtar: shejh Abdullah ibn Gudejan Anëtar: shejh Abdullah ibn Ku’ud

Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 509, fetua nr.470
Fetaua el-Lexhne ed-Da’imeh lil-Buhuth el-Ilmije uel-Ifta, fetuaja nr.7351
Marrë nga: mburoja.net

You may also like...