13 – Vjellja gjatë agjërimit

1 -Pytje pergjigje13 – Vjellja gjatë agjërimit

Shejh bin Baz Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 481, fetuaja nr.424

Pyetje: Çfarë është vendimi për atë që vjell gjatë agjërimit, a duhet ai ta kompenzojë agjërimin e tij apo jo?
Përgjigje: Vendimi për të është se ai s’duhet ta kompenzojë atë. Përsa i përket atij që vjell qëllimisht, atëherë ai duhet ta kompenzojë agjërimin e tij, siç ka thënë pejgamberi [salallahu alejhi ue selam]: “Ai që vjell s’duhet ta kompenzojë agjërimin e tij, dhe ai që qëllimisht vjell duhet ta kompenzojë atë”. Transmetuar nga imam Ahmed dhe katër imamët e Sunenit [Ebu Daud, et-Tirmidhi, en-Nesa’i dhe Ibn Maxheh] me zinxhir Sahi të transmetimit në auotritetin e Ebu Hurejres.

You may also like...