Monthly Archive: September 2013

Vlera e duasë (rregulla dhe dispozita)

Vlera e duasë Allahu thotë: ”Zoti juaj ka thënë: Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem, e ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj Meje, do të hyjnë të nënçmuar në xhehennem”[1], “Dhe kur...

Vlera e haxhit dhe umres

Vlera e haxhit dhe umres 1 – Ebu Hurejre – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell nga i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, se ka thënë:...

Kush janë krishterët – Krishterizmi – I

Krishterizmi   Kjo fe rrjedh nga shpallja që ia ka zbritur Allahu i Lartësuar Isaut-paqa e Allahut qoftë mbi të, Isaut-paqa e Allahut qoftë mbi të, plotësimi i misionit të Musaut-paqa e Allahut qoftë...

Ku ta gjej lumturinë?

Lumturia Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri musliman dhe na dalloi nga jobesimtarët. Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na dhuroi mendjen dhe na dalloi nga kafshët. Lavdia dhe...

Thënie të urta mbi ruajtjen nga mëkatet

Thënie të urta mbi ruajtjen nga mëkatet!  Thotë ibn Kajimi-Allahu e mëshiroftë: Kush e përmendë vllaun e tij për ndonjë mekat nuk vdes pa mos rënë edhe vet në atë mëkat. Aid el-Karni thotë:...

Për një vit të mbarë shkollorë…

Viti i ri shkollor  Falenderimi i takon Allahut të Gjithëditurit, i cili dijes i dha një rëndësi të madhe saqë shpalljen e Kuranit e filloi me fjalën: “Lexo në emër të Zotit tënd që...