Monthly Archive: November 2013

Kuptimi i namazit në Islam – 1

01 – Kuptimi i Es-Salah (namazit) në Islam Kuptimi gjuhësor i fjalës Es-Salah. Kuptimi i fjalës Es-Salah në gjuhën arabe është dua (lutje).Thot Allahu U në Kur’an:  “Merr prej pasurisë së tyre (të atyre...

Dita e ashurasë – Ashura në islam

Ashura në Islam I Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshiruesit. Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes...

Vlera e muajit të Allahut – Muharrem

Vlera e muajit të Allahut – Muharrem Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve kurse salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut Muhamedin, vulën e Pejgamberëve, zotëriun e gjithë  të Dërguarve mbi...