Monthly Archive: December 2013

Kush janë jehudët – Hebraizmi – II

Hebraizmi Kjo fe e ka gjenezën nga hebrejtë të cilët rrjedhin nga Ibrahimi-paqa e Allahut qoftë mbi të, apo ndryshe të njohur si esbat, pasardhësit nga benu israilët, të cilëve Allahu ua dërgoi Musaun-paqa...

A e dëmton namazin të qarët në të?

Pyetje: “Një njeri që e njoh, e të cilin Allahu e ka sprovuar me shumë sprova, çdoherë rri i mërzitur. Për këtë shkak shpesh drejtohet për të falë namaz, bën dua dhe i frikësohet...

Ndriçimi i teuhidit – Kuptimi i teuhidit

Studimi i parë: Ndriçimi i teuhidit Kërkimi i parë: Kuptimi i teuhidit Teuhidi në përgjithësi është: Dija dhe njohja të bashkuara me besim bindës, të prerë, duke e njësuar Allahun me emrat e Tij...