Monthly Archive: January 2014

Porositë e arta – 4

Porosia e artë (Pjesa e katërt) Kurse, sa i përket veprave më të mira pas farzeve, dije se kjo ndryshon me ndryshimin e njerëzve, me ndryshimin e mundësive të tyre dhe me ndryshimin e...

Porositë e arta – 3

Porositë e artë (Pjesa e tretë) Poashtu prej gjërave të cilat i shlyejnë mëkatet janë: Sprovat, të cilat janë: çdo gjë që shkakton dhimbje, qoftë ajo: brengë, mërzi, fatkeqësi në pasuri, në nderë, në...

Bidati i manifestimit të mevludit

Bidati i manifestimit të mevludit (lindjes) së Profetit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të I hutbeja e parë: Falenderimi i takon All-llahut. Atij i bëjmë hamd dhe prej tij kërkojmë ndihmë...

Porositë e arta – 2

Porosia e artë (Pjesa e dytë) Kurse, efekti i keq i mëkateve largohet me disa gjëra: Njëra prej tyre është: Pendimi (Teubeja). E dyta: Kërkimi i faljes (Istigfari). E treta: Veprat e mira të...

Porositë e arta – 1

Porositë e arta (Pjesa e parë) Lavdërimet e plota i takojn Allahut, Zotit të botërave. Sa i përket porosisë, unë nuk di ndonjë porosi më të dobishme sesa porosia e Allahut dhe e të...