Monthly Archive: February 2014

Porositë e arta – 6

Porosia e artë (Pjesa e gjashtë dhe e fundit) Kurse, sa i përket asaj se në cilat libra duhet të bazohesh në mësimin e lëmive, ky është një kapitull i gjërë, i cili poashtu...

Lutje e pranuar – 2

Lutjet nga Kurani fisnik “Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona...

Porositë e arta – 5

Porosia e artë (Pjesa e pestë) Kurse sa i përket mënyrave më të mira të përfitimit, ato janë: mbështetja në Allahun, bindja e fuqishme se Ai të mjafton dhe mendimi i mirë për Të....

Lutja e pranuar – 1

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!   “Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua. Prandaj, le t”i...