Monthly Archive: June 2014

A je pregatitur për Ramazan? – (II)

Falenderimet tona I takojnë Allahut a.v.xh. atë e falenderojmë dhe atë e lavdërojmë, paqa dhe mëshira e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen, shokët dhe ata që e pasojnë rrugën që skicoi...