Monthly Archive: August 2014

Vlera e haxhit dhe umres

“Dhe thirr ndër njerëz për haxhin…”(Haxh-xh:27) Haxhi si ibadet është shumë i rëndësishëm dhe domethënës për besimtarët, sepse ka të bëjë me vendin e shenjtë, Qaben në Mekë, për të cilin Allahu në Kuran...

Hixhameja dhe vlerat e saj

Hixhameja dhe vlerat e saj Profeti ? ka thënë: “Natën e Israsë nuk kalova pranë ndonjë prej banorëve të qiellit veçse më ka urdhëruan për të bërë hixhame.” Ndërsa në një transmetim “më thanë:...

Tefsiri i sures Fatiha

Eûdhu bil-lâhi minesh-shej?ânir-raxhim1 Surja Fatiha Sure Mekije Bismil-lâhir-ra?mânir-ra?îm. * El ?amdu lil-lâhi Rab-bil âlemîn. * Er-ra?mânir-ra?îm.*                                                          Mâliki jeumid-dîn. * Ij-jâke nea’budu ue ij-jâke nesteaîn. * Ihdina?-?irâ?al muste?îm.*        Sirâ?al-ledhîne enamte alejhim. ?ajril ma??ûbi alejhim...

Dallimi ndermjet imanit dhe islamit

3 – Dallimi ndermjet imanit dhe islamit A kanë imani dhe islami një kuptim apo ndermjet tyre ka dallim ku secila prej tyre ka kuptim ndryshe nga e para, në këtë çështje ka dy...