Monthly Archive: December 2014

Bidati i manifestimit të mevludit

Bidati i manifestimit të mevludit (lindjes) së Profetit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të I – Hutbeja e parë: Falenderimi i takon All-llahut. Atij i bëjmë hamd dhe prej tij kërkojmë...

Budizmi – IV

4 – Budizmi Është një filozofi e shpikur e cila më vonë mori ngjyrë fetare ngase në vete përmban thirrje në asketizëm, pra largim nga bukuritë e tepërta të kësaj bote. Poashtu kjo fe...

Pse japonezët janë më të zhvilluar

Shkrim intersant… me la pershtypje, inshaAllah edhe rinia dhe femijet tane zbukurohen me keto virtyte. Ja pse Japonezët janë më të zhvilluar 1- Në Japoni nga klasa e parë deri në klasën e gjashtë,...

Si ta kuptoj se jam i lumtur?

Si ta kuptoj se jam i lumtur? Kush i ka tri gjëra është i lumtur realisht: Falënderimi për begatitë, durimi ndaj sprovave dhe kërkimi i faljes për mëkatet. Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka...

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij Kufri, mosbesimi është shkak i çdo fatkeqësia, sëmundje, çdo shkatërimi, pasojat e tij janë fatale, të cilat njeriut i bëjnë dëm në këtë botë dhe në botën...

Çfarë është “haudi”?

Çfarë është Haudi “El-haud” në morfologji e ka kuptimin e vendit ku mblidhet uji, shumësi i saj ne ar.Ahvad, Hajad. Andaj kur ju shfaqë uji i zemzemit nënës së Ismailit “Xhealet tuhaviduhu – filloi...

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Çfarë të imponon shpikja, bidati? Shpikjet apo bidatet në fe imponojnë gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre: 1. Shpikja në fe don...

Emrat e Allahut – 1

1. ???? -Allah. Është përmendur në shumë vende të Kur’anit. Ka thënë Allahu në Kur’an: ” Thuaj Ai Allahu është Një.” [El-Ikhlas: 1]. Disa dijetarë kanë thënë se ky emër nuk përmban ndonjë domethënie,...

Thirrja jonë – 1

Kjo është thirrja jonë – Imam Albani Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëplotit! E falënderojmë Allahun, salatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut (sal Allahu te’ala alejhi ue ala as’habih). Me të...