Monthly Archive: March 2015

Kushtet e pranimit te veprave – Hutbe

HUTBE: KUSHTET E PRANIMIT TË VEPRAVEAllahu nuk e pranon asnjë vepër të mirë, e cila nuk i plotëson këto dy kushte, e ato janë:1. Sinqeriteti, i cili êshtë kusht i brendshëm dhe2 . Pasimi sunetit...

Shehadeti – Dëshmia – 1

Shtylla e parë e islamit Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla e parë prej shtyllave...

Llojet e teuhidit – 2

Kërkimi i tretë: Llojet e teuhidit Allahu të Lartësuar i takon njëshmëria, adhurimi ndaj të gjitha krijesave prandaj njësimi i Allahut me adhurim është se je i sinqertë komplet në fenë e Allahut, ky...