Monthly Archive: January 2016

Rëndësia e teuhidit – 2

Rëndësia e teuhidit – Teuhidi i thjeshtëzuar – 2 11 – ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME Çështja e parë: Që të tri llojet e Teuhidit janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën dhe, në asnjë mënyrë, nuk mund...

Kjo është thirrja jonë – III

Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani Na transmetohet nga el-Faruk Omer bin Hatabi, i cili thotë: “Nëse ju polemizojnë ndjekësit e tekave dhe bidatit me Kur’an, atëherë përgjigjuni atyre me Sunnet, sepse Kur’ani përmban mundësinë e...