33 – Kur duhet ta përfundojë Itikafin personi në Itikaf

1 -Pytje pergjigje33 – Kur duhet ta përfundojë Itikafin personi në Itikaf

Shejh ibn Uthejmin
Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 872, fetuaja nr.859
Fetaua esh-Shejh Muhamed es-Salih el-Uthejmin, vëllimi 1, faqe 551

Pyetje: Kur duhet ta përfundojë Itikafin personi në Itikaf? A bëhet kjo pas perëndimit të diellit në natën para Bajramit apo pas sabahut në ditën e Bajramit?

Përgjigje: Personi që është në Itikaf e përfundon itikafin kur të përfundojë Ramazani dhe ai përfundon me të perënduar të diellit në natën para Bajramit. Ai hyn në Itikaf në perëndimin e diellit para natës së 20-të të Ramazanit. Kjo është kështu meqë dhjetë netët e fundit të Ramazanit fillojnë nga perëndimi i diellit para natës së 20-të të Ramazanit dhe përfundojnë me perëndimn e diellit në natën para Bajramit.

Marrë nga: mburoja.net

You may also like...