A e prish vjellja agjërimin?

Pyetje-pergjigje-8Vjellja gjatë agjërimit

Pyetje: Nëse gjatë agjërimit kaplon vjellja, a e prish agjërimin dhe a duhet të që përsëritet agjërimi i kësaj dite (kaza)?

Përgjigje: Nëse vjellja është pa qëllim, atëherë agjërimi nuk prishet (pa marrë parasyshë sasia e vjelljes), ndërsa nëse vjellja është me qëllim (me futjen e gishtave), atëherë agjërimi i tij prishet dhe duhet të përsëritet , pejgamberi –salallahu alejhi ve seleme!- ka thënë:

“Kënd e kaplon vjellja (pa qëllim), nuk duhet që ta bëjë kaza, ndërsa kush vjell me qëllim duhet që ta bëjë kaza”[1]

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-[2]

Përktheu nga arabishtja:

Mujdin Xh. Xhaferi.

13/07/13[1] Shënon Imam Ahmedi, dhe as-habu sunen, me sened sahih, ndërsa hadithi transmetohet nga Ebu Hurejra –Allahu qoftë i kënaqur me të!-.

[2] Burimi: binbaz.org, mexhmu el fetava vel mekalat mutenevia, pjesa 15;

You may also like...