Agjërimi rrjesht i gjashtë ditëve të Shevalit

1 -Pytje pergjigjeAgjërimi rrjesht i gjashtë ditëve të Shevalit

Pyetja:

Gjashtë ditët e Shevalit a është obligim të agjërohen menjëherë pas bajramit apo disa ditë pas tij? A duhet të agjërohen rresht pandërprerje?

Përgjigjja:

Nuk obligohet ti agjëron menjëherë pas bajramit, por i lejohet ti agjëron një ditë pas apo disa ditë pas bajramit, i lejohet ti agjëron këta ditë rresht dhe ndaras gjatë muajit Sheval sipas mundësisë, kjo çështje është e gjërë, nuk është farz por është sunet.
Suksesi është nga Allahu paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhamedin familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm për studime shkencore dhe fetva (10/391).

Shqiproi: Nexhat Ceka

You may also like...