Author: fjalaebu

Mendjemadhësia krenaria e të dobtëve

Mendjemadhësia! Mendjemadhësia është krenaria e njerëzve të dobët! Dëmet që sjell mendjemadhësia janë të shumta si: -Dëm i vetëvetes -Hidhërim i Allahut -Rrugë për në Xhehenem (ferr) etj. Allahu subhanehu ue teala, në Kur’anin...

Mjekra, sunet dhe natyrshmëri – 2

Mjekra është natyrshmëri e njeriut   Thotë I Lartëmadhëruari :” Përqëndro veten tënde sinqerisht në fe , I larguar pre cdo të kote , feja e Allahut në të cilën krijoi njerëzit , ska...

Pastroje zemren…

Pastro zemrën Gjëja më e mirë është dëshira dhe vullneti për ta korrigjuar dhe pastruar shpirtin nga gjërat e pista, si: shirku dhe mëkatet. Një detyrë serioze kjo, që e kishin mbi vete të...

Kushtet e pranimit te veprave – Hutbe

HUTBE: KUSHTET E PRANIMIT TË VEPRAVEAllahu nuk e pranon asnjë vepër të mirë, e cila nuk i plotëson këto dy kushte, e ato janë:1. Sinqeriteti, i cili êshtë kusht i brendshëm dhe2 . Pasimi sunetit...

Shehadeti – Dëshmia – 1

Shtylla e parë e islamit Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla e parë prej shtyllave...

Llojet e teuhidit – 2

Kërkimi i tretë: Llojet e teuhidit Allahu të Lartësuar i takon njëshmëria, adhurimi ndaj të gjitha krijesave prandaj njësimi i Allahut me adhurim është se je i sinqertë komplet në fenë e Allahut, ky...