Author: fjalaebu

Lutje e pranuar – 2

Lutjet nga Kurani fisnik “Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona...

Porositë e arta – 5

Porosia e artë (Pjesa e pestë) Kurse sa i përket mënyrave më të mira të përfitimit, ato janë: mbështetja në Allahun, bindja e fuqishme se Ai të mjafton dhe mendimi i mirë për Të....

Lutja e pranuar – 1

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!   “Kur robërit e Mi (besimtarë) të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai më lutet Mua. Prandaj, le t”i...

Porositë e arta – 4

Porosia e artë (Pjesa e katërt) Kurse, sa i përket veprave më të mira pas farzeve, dije se kjo ndryshon me ndryshimin e njerëzve, me ndryshimin e mundësive të tyre dhe me ndryshimin e...

Porositë e arta – 3

Porositë e artë (Pjesa e tretë) Poashtu prej gjërave të cilat i shlyejnë mëkatet janë: Sprovat, të cilat janë: çdo gjë që shkakton dhimbje, qoftë ajo: brengë, mërzi, fatkeqësi në pasuri, në nderë, në...