Bukuria e të Dërguarit të Allahut – paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të!

Muhamed s.a.v.s-1Bukuria e moralit dhe etika e Muhammedi salAllahu alejhi we selem…

“Kurrë në jetën time nuk kam parë diç më të bukur se Resulull-llahun [sal-lall-llahu alejhi ve selem]. Dukej sikurse dielli lundronte në fytyrën e tij. Nuk kam parë askend që mund të ecte më shpejtë se Resulull-llahu [sal-lall-llahu alejhi ve selem]. Dukej sikurse toka shpejtonte nën të, ne lodheshim për ta arritur, ndërsa ai ishte i palodhshëm.”
Xhabir ibn Semereti ka thënë: “E kam parë në natën me hënë të plotë. E shikoja Resulull- llahun [sal-lall-llahu alejhi ve selem] pastaj hënën – Resulull-llahu [sal-lall-llahu alejhi ve selem] ishte në kaftan të kuq – dhe erdha në përfundim se për mua Resulull-llahu [sal-lall-llahu alejhi ve selem] është më i bukur se hëna.”
Ebu Hurejre [radiAll-llahu anhu] ka thënë:
Ka’b ibn Maliku thotë: “Kur gëzohej, fytyra i shëndriste sikur t’ishte një copë hëne.”

Përzgjodhi: Nexhat Ceka

You may also like...