Category: Fikhu i namazit

Kuptimi i namazit në Islam – 1

01 – Kuptimi i Es-Salah (namazit) në Islam Kuptimi gjuhësor i fjalës Es-Salah. Kuptimi i fjalës Es-Salah në gjuhën arabe është dua (lutje).Thot Allahu U në Kur’an:  “Merr prej pasurisë së tyre (të atyre...