Category: Hutbe

Dita e ashurasë në islam – Hutbe – II

Mënyrat e agjërimit të kësaj dite Përpara se të përmendim mënyrën e agjërimit të Ashura-së duam të theksojmë se agjërimi në Islam nënkupton: Mosngrënie, mospirje, largim nga kontaktet intime nga agimi deri në perëndim...

Dita e Ashuras në islam – Hutbe – I

Ashura në Islam I Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshiruesit. Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes...

Zullumi, ky mekat i shemtuar – Hutbe

Zullumi, ky mekat i shemtuar! Allahu, xhele ue ala, thotë; ” E ti, mos mendo, kurrsesi, që Allahu nuk vëren atë që punojnë zullumqarët! Ai, vetëm ua shtyen (dënimin) dei në Ditën kur sytë...

O lënës i agjërimit…

O lënës i agjërimit… Çdo falënderim i përket Allahut, Zotit të botëve, ndërsa përfundimi i lumtur është për të devotshmit. Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Tij besnik, Muhamedin,familjen dhe mbarë shokët...

Vlera e natës së Kadrit

”Me të vërtet Ne e zbritëm atë (Kuranin) natën e Kadrit dhe çfarë din ti se çfarë është Nata e Kadrit…”.(Kadër:1-2) Falenderimi  i takon Allahut të madhërishëm për të gjitha dhuntitë që na i...

Veçoritë e muajit Shaban

Veçoritë e muajit Shaban Quhet Shaban pasi që në këtë muaj arabët e kishin traditë të shpërndaheshin për të kërkuar ujë. Githashtu është thënë se njerëzit në këtë muaj kanë dla ënë shpella, disa...

Syefaqësia, nifaku – Hutbe

A hyn syefaqësia tek njerëzit e mirë? Kurthet e shejtanit ndaj njerëzve janë të ndryshme, për çdo lloj njeriu shejtani i ka metodat e tij mashtruese, kështu që tregtarët i mashtron të meren me kamatë,...

Kushtet e pranimit te veprave – Hutbe

HUTBE: KUSHTET E PRANIMIT TË VEPRAVEAllahu nuk e pranon asnjë vepër të mirë, e cila nuk i plotëson këto dy kushte, e ato janë:1. Sinqeriteti, i cili êshtë kusht i brendshëm dhe2 . Pasimi sunetit...