Category: Tefsir

Kush është i fituari…

Tefsiri i Sadit – Kush është i fituari… Allahu i madheruar thote: “Pasuria e atyre që e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut përngjan me një farë, prej së cilës mbijnë shtatë kallinj, ku në...

Tefsiri i sures Fatiha

Eûdhu bil-lâhi minesh-shej?ânir-raxhim1 Surja Fatiha Sure Mekije Bismil-lâhir-ra?mânir-ra?îm. * El ?amdu lil-lâhi Rab-bil âlemîn. * Er-ra?mânir-ra?îm.*                                                          Mâliki jeumid-dîn. * Ij-jâke nea’budu ue ij-jâke nesteaîn. * Ihdina?-?irâ?al muste?îm.*        Sirâ?al-ledhîne enamte alejhim. ?ajril ma??ûbi alejhim...