Category: Uncategorized

Shehadeti – Dëshmia – 1

Shtylla e parë e islamit Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla e parë prej shtyllave...

Llojet e teuhidit – 2

Kërkimi i tretë: Llojet e teuhidit Allahu të Lartësuar i takon njëshmëria, adhurimi ndaj të gjitha krijesave prandaj njësimi i Allahut me adhurim është se je i sinqertë komplet në fenë e Allahut, ky...

Pse e lexojmë kaptinën Kehf

Pse e lexojmë kaptinën Kehf? Çdo herë e lexojmë kaptinën Kehf ditën e xhuma, por për fat të keq shumica nuk e dinë urtësinë dhe mirësinë e leximit të saj. Realiteti është se shumë...

Obligimet vllazërore në islam

Obligimet vllazërore në islam 1. Përshëndetja me selam. 2. Kthimi i selamit. 3. Vizita e të sëmurit. 4. Përcjellja e të vdekurit. 5. Përgjigja në ftesë (kur ai e thërret në martesën e tij,...

Pse mjekra – Dispozita dhe njohuri – 1

Pse mjekra – 1 Faleminderimet I takojnë Allahut xh.sh. I cili I ngre në shkallë të lartë ata të cilët I binden , I perkushtohen fesë së Tij dhe e kanë frigë Atë ,...

Nxitja për pendim nga mëkatet

HUTBE – NXITJA PËR PENDIM NGA MËKATET ??? ???????? ????????? ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????? ???? ????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ???????? ??????? ???? ????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???????????...

Sunetet e abdestit (2) – 4

Sunetet e abdestit : 1. Të thënurit “Bismilah” – Kur të filloj të mar abdest duhet thënë “Bismilah” pasi që i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë :...

Bidati i manifestimit të mevludit

Bidati i manifestimit të mevludit (lindjes) së Profetit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të I – Hutbeja e parë: Falenderimi i takon All-llahut. Atij i bëjmë hamd dhe prej tij kërkojmë...

Budizmi – IV

4 – Budizmi Është një filozofi e shpikur e cila më vonë mori ngjyrë fetare ngase në vete përmban thirrje në asketizëm, pra largim nga bukuritë e tepërta të kësaj bote. Poashtu kjo fe...

Pse japonezët janë më të zhvilluar

Shkrim intersant… me la pershtypje, inshaAllah edhe rinia dhe femijet tane zbukurohen me keto virtyte. Ja pse Japonezët janë më të zhvilluar 1- Në Japoni nga klasa e parë deri në klasën e gjashtë,...

Si ta kuptoj se jam i lumtur?

Si ta kuptoj se jam i lumtur? Kush i ka tri gjëra është i lumtur realisht: Falënderimi për begatitë, durimi ndaj sprovave dhe kërkimi i faljes për mëkatet. Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka...

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij Kufri, mosbesimi është shkak i çdo fatkeqësia, sëmundje, çdo shkatërimi, pasojat e tij janë fatale, të cilat njeriut i bëjnë dëm në këtë botë dhe në botën...

Çfarë është “haudi”?

Çfarë është Haudi “El-haud” në morfologji e ka kuptimin e vendit ku mblidhet uji, shumësi i saj ne ar.Ahvad, Hajad. Andaj kur ju shfaqë uji i zemzemit nënës së Ismailit “Xhealet tuhaviduhu – filloi...

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Çfarë të imponon shpikja, bidati? Shpikjet apo bidatet në fe imponojnë gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre: 1. Shpikja në fe don...