Category: Urtësi

Si ta kuptoj se jam i lumtur?

Si ta kuptoj se jam i lumtur? Kush i ka tri gjëra është i lumtur realisht: Falënderimi për begatitë, durimi ndaj sprovave dhe kërkimi i faljes për mëkatet. Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka...

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij Kufri, mosbesimi është shkak i çdo fatkeqësia, sëmundje, çdo shkatërimi, pasojat e tij janë fatale, të cilat njeriut i bëjnë dëm në këtë botë dhe në botën...

Çfarë është “haudi”?

Çfarë është Haudi “El-haud” në morfologji e ka kuptimin e vendit ku mblidhet uji, shumësi i saj ne ar.Ahvad, Hajad. Andaj kur ju shfaqë uji i zemzemit nënës së Ismailit “Xhealet tuhaviduhu – filloi...

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Çfarë të imponon shpikja, bidati? Shpikjet apo bidatet në fe imponojnë gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre: 1. Shpikja në fe don...

Emrat e Allahut – 1

1. ???? -Allah. Është përmendur në shumë vende të Kur’anit. Ka thënë Allahu në Kur’an: ” Thuaj Ai Allahu është Një.” [El-Ikhlas: 1]. Disa dijetarë kanë thënë se ky emër nuk përmban ndonjë domethënie,...

Thirrja jonë – 1

Kjo është thirrja jonë – Imam Albani Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëplotit! E falënderojmë Allahun, salatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut (sal Allahu te’ala alejhi ue ala as’habih). Me të...

Disa fjalë mbi ëndrat shqetësuese

Disa fjalë mbi ëndrat shqetësuese Dr. Halid el-Hibshi Shikimi në ëndërr gjarpërin, (në rrethana normale psikologjike) simbolizon armiqësin. Që do të thotë që të kanoset armiqësia nga bota njerëzore dhe ajo djallëzore. E, nëse...

Njerëz me ndikim

Shkruan : Enis Rama Njerëzit si krijesa të Allahut dallojnë në shumë aspekte ndërmjet tyre. Krahas dallimeve të mëdha në dukjet, gjuhët, shijet dhe të ngjashme me to, ata dallojnë edhe më tepër në...

Ashura në Islam (agjërimi i ditës së saj)

Ashura në Islam I Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshiruesit. Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes...