Category: Fikh

Agjërimi vullnetarë (VI)

16 – Agjërimi vullnetarë : I Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka bërë nxitje për agjërimin e këtyre ditëve si në vijim : 1. Agjërimi i gjashtë ditëve të...

Zekatul fitri

“Ka shpëtuar ai që është pastruar” (A’la:14) Falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri muajin e Ramazanit zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues të mirësive dhe veprave. Atë e falënderojmë dhe e...

Çfarë e prish agjërimin (V)

14 – Çfarë e prish agjërimin : Disa gjëra e prishin agjërimin dhe e obligojnë vetëm kazanë, kurse disa të tjera e prishin agjërimin dhe e obligojnë  kazanë edhe kefaretin-dëmshpërblimin. A – Gjërat që e...

Shtyllat e agjërimit (IV)

11 – Shtyllat e agjërimit : 1. Imsaku – për ndryshë është abstenimi, largimi nga gjërat që e prishin agjërimin si: ngrënia, pirja, marëdhëniet intime etj. 2. Nijeti – është vendosja me zemër për...

Kushtet e agjërimit (III)

7 – Kushtet e agjërimit : 1. Islami. 2. Mençuria. 3. Puberteti. Këto bazuar në fjalën e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të : ” Lapsi (nuk shkruan) është...