Çfarë pas haxhit?

HaxhiÇka pas haxhit?
Edhe pse si vepra e obligime nuk mund t’i përkufizojmë te gjitha, fundja kjo nuk është as qëllimi ynë, megjithatë ne do t’ia përkujtojmë vetes sonë dhe vëllezërve tanë disa nga gjerat, qe njeriu duhet t’i përkujtojë dhe veproje sistematikisht:
ª     Mbetja në besim ngase e kundërta shkatërron haxhin dhe te gjitha veprat tjera. Thotë Allahu:
“???????? ??????? ???????? ??????? ????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????????????? ????????
65. Pasha All-llahun, ty të është shpallur, e edhe atyre para teje: “Nëse i bën shok (All-llahut), veprat tua janë të asgjësuara”. (Zumer, 65)
Ndërsa Pejgamberi, alejhi’ s salatu ve’s selam ka thënë:
” ???? ??????? ????????
Veprat llogariten ne baze te përfundimit te tyre”.
ª     Namaze ngase ai është më me rëndësi se haxhi dhe kush nuk fal namazin ai veç ka shkatërruar një pjese te madhe te fesë, për te mos thënë se e ka shkatërruar atë tërësisht. Fetarisht namazi është cilësuar si baze e fesë (imadud din), është konsideruar prej gjerave, qe dallojnë besimtarin nga jo besimtari dhe prej gjerave, për te cilat do te pyetet se pari tek Allahu i madhëruar.
ª     Agjërimi, zekati dhe kryerja e te gjitha obligimeve tjera me rëndësi te madhe ne fe.
ª     Dhikri-përkujtimi i Allahut ngas ai ka te mira te shumta, e qe më me rëndësi prej tyre janë përforcimi dhe krijimi i një heroi stoik nga personaliteti i muslimanit. Thotë Allahu:
” ??????? ????????? ??????????????? ???????????? ??????? ???????????? ?????????? ???? ??????? ??????? ?????? ???????? ??? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ????? ???? ??? ????????? ???? ????????  ????????? ???? ??????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????? ????? ????????? ???????? ??????? ??????? ????????  ?????????? ?????? ??????? ?????? ????????? ????????? ??????? ??????????
200. E kur t’i kryeni detyrat tuaja, përmendeni All-llahun sikurse i përkujtoni prindërit tuaj, bile përmendeni edhe më fortë. Ka disa prej njerëzve që thonë: “Zoti ynë, na jep Ti neve në këtë botë”! Për të nuk ka asgjë në botën tjetër. 201. E, ka prej tyre asish që thotë: “Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit me zjarr”! 202. Të tillët e kanë shpërblimin nga ajo që e fituan. All-llahu është i shpejtë në llogari.”. (Bekare, 200-202)
” ??? ???????? ????????? ??????? ????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ??????? ???????? ??????????? ???????????
45. O ju që besuat, kur të konfrontoheni me ndonjë grup, përqëndrohuni dhe përmendni çdo herë All-llahun, që ta arrini fitoren e dëshiruar”. (Enfal, 45)
Sa i përket te mirës (el haseneh) ne këtë bote, ajo përfshin shëndetin, idaren-furnizimin, gruan e ndershme, diturinë e dobishme, punën-veprën e sinqerte, mjetin udhëtues te qete dhe përmendjen ne mesin e njerëzve për te mire. Ndërsa sa i përket te mirës (el haseneh) ne ahiret, shkalla me e larte e saj është hyrja ne Xhennet pas sigurimit nga frika ne Arasat (shesh te llogarisë) dhe lehtësimit te llogarisë. Mu për këtë është transmetuar se prej duave me te shpeshta te Muhammedit, alejhi’s salatu ve’s selam ishte:
” ????? ???? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???? ?????
O Allahu ynë Zoti jone na dhuro te mira ne këtë dhe ne boten tjetër si dhe na ruaj nga dënimi i Xhehennemit!”.
Imam Ahmedi transmeton nga Enesi se Pejgamberi, alejhi’s salatu ve’s selam kishte vizituar një njeri qe ishte dobësuar shume dhe ishte bere si një zog i vogël me ç’rast i kishte thënë:
” ????? ?????? ??????? ????? ?????? ???????? ??????? ???????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ??? ?????? ?????????? ???? ??? ?????????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????? ??????? ??????? ??? ????????? ???? ??? ????????????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ???????? ????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ????????
A nuk luteshe? A nuk kërkoje nga Allahu shëndet? Tha: Thosha: O Allah nëse me ndëshkon me diç ne ahiret ndeshkam me te me parë ne këtë bote (qe te mos ndëshkohem atje fare)! Pejgamberi, alejhi’s salatu ve’s selam tha: Subhanallah! Po ti nuk ke mundësi ta përballosh atë. Pse nuk thoje: O Allahu ynë Zoti jone na dhuro te mira ne këtë dhe ne boten tjetër si dhe na ruaj nga dënimi i Xhehennemit “. ([2])
ª     Adhurimet tjera, krahas haxhit, janë përforcuese shpirtërore, dhe shkase te te shume te mirave tjera, siç thotë Allahu:
” ?????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ??????? ?????? ????????? ??????????  ??????? ????????????? ???? ???????? ??????? ????????  ????????????????? ???????? ????????????
Po sikur të zbatonin atë që këshilloheshin do të ishte më mirë për ta dhe do t’i përforconte më shumë. 67. Dhe atëherë do t’u jepnim atyre nga ana Jonë shpërblim të madh. 68. Dhe do t’i udhëzonim në rrugë të drejtë”. (Nisa, 66-68)
Këtu janë përmendur katër rezultate pozitive nga adhurimi: mirësia, përforcimi, shpërblimi dhe udhëzimi. Po ashtu thotë Allahu:
” ????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????????? ?????? ????????? ???? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ???????? ??????????  ?????? ??????????????? ??? ?????????? ?????????? ????? ????????? ???????? ?????? ??? ????????? ??????????? ???????? ?????? ??? ??????????  ??????? ???? ??????? ???????
30. E, s’ka dyshim se ata që thanë: “All-llahu është Zoti ynë”, dhe ishin të paluhatshëm, atyre u vijnë engjëjt (në prag të vdekjes dhe u thonë): të mos u frikësoheni, të mos pikëlloheni, keni myzhde xhennetin që u premtohej. 31. (u thonë) Ne kujdesemi për ju, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në botën tjetër, kudo të keni atë që dëshironi dhe gjithçka kërkoni. 32. Pritje e nderuar prej Atij që falë mëkatet dhe që është mëshirues!”. (Fussilet, 30-32)
ª     Adhurimi i vazhdueshëm mjet për rritjen dhe shtimin e besimit. Thotë Allahu:
” ????????? ??????? ????????? ?????????? ?????
76. E All-llahu u shton besimin atyre që u udhëzuan”. (Merjem, 76),
” ???????? ?????????????? ????????? ????? ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ??????????????
2. E, besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, të të cilëve kur përmendet All-llahu u rrëqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre”. (Enfal, 2)
ª     Vazhdimi ne adhurime dhe vepra te mira për fund ka Xhennetin. Thotë Allahu:
“???? ???????? ??????????????  ????????? ???? ??? ?????????? ??????????  ??????????? ???? ???? ????????? ???????????  ??????????? ???? ??????????? ??????????  ??????????? ???? ????????????? ??????????  ?????? ????? ????????????? ??? ??? ???????? ????????????? ??????????? ?????? ??????????  ?????? ???????? ??????? ?????? ???????????? ???? ???????????  ??????????? ???? ??????????????? ???????????? ????????  ??????????? ???? ????? ????????????? ????????????  ?????????? ???? ?????????????  ????????? ????????? ????????????? ???? ?????? ??????????
1. Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët:
2. Ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit,
3. Ata të cilët i shmangen të kotës (fjalë a punë),
4. Dhe ata të cilët rregullisht e japin zeqatin,
5. Dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet (sa i përket jetës intime),
6. Me përjashtim ndaj grave të veta (me kurorë) dhe ndaj atyre (robëreshave) që i kanë në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të qortuar,
7. E kush kërkon përtej tyre (dëfrim nga të ndaluarat), të tillët janë ata që kanë shkelë normat e caktuara,
8. Dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar (sende ose fjalë), e ruajnë edhe premtimin e dhënë,
9. Dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre.
10. Të tillët janë mu ata trashëgimtarët,
11. Të cilët e trashëgojnë Firdevsin dhe aty ata janë përgjithmonë”. (Mu’minun, 1-11)
ª     Duhet ndare mendime te mira dhe te drejta për Allahun. Nëse te ndodhe ndonjë fatkeqësi, sprove, sëmundje, apo diç tjetër pas haxhit, mos mendo keq për Allahun por dije se Ai, qe ta mundësoi te shkoje ne haxh, dhe te Cilin e falënderoje shume, Ai te sprovoi me diç, sigurisht për mirësinë tende. Pejgamberi, alejhi’s salatu ve’s selam na mësoi:
” ??? ???? ?????: ??? ??? ?? ???? ??
Thotë Allahu: Unë jam ne raport me robin Tim ashti si ai mendon për Mua”. (Transmetim unanaim).
Xhabiri transmeton se kishte dëgjuar Muhammedin, alejhi’s salatu ve’s selam duke thënë tri dite para se te vdiste:
” ?? ????? ????? ??? ??? ???? ???? ????? ?? ???
Le te mos vdesë askush prej jush pa qene zemërpastër dhe mendim mirë për Allahun”. (Muslimi)
ª     Moszbehja e personalitetit islamik te muslimanit, i cili po ta kryente haxhin e me pas t’iu kthehej te këqijave do t’i ngjante gruas marroqe, e cila posa tund leshin, bën perin dhe behet gati ta punoje me te, ajo e shprish prape atë dhe mundohet ta ktheje siç ishte me pare. Allahu thotë:
” ????? ?????????? ????????? ???????? ????????? ??? ?????? ??????? ??????????
92. Mos u bëni (në çështjet e betimit) si ajo (grua) që e prish tjerrin e saj pasi ta ketë dredhur fort”. (Nahl, 92),
” ?????? ??????? ??????? ????? ???????????? ????? ????????? ??????? ??????? ????????????? ???? ??????????????
Këto janë dispozita të All-llahut, pra mos i kundërshtoni, sepse kush i tejkalon dispozitat e All-llahut, pikërisht të tillët janë zullumqarët”. (Bekare, 229),
ª     Haxhiu duhet te frikësohet për vete se a i është pranuar apo jo vepra e tij. Aisheja rrëfen se e ka pyetur Muhammedin, alejhi’s salatu ve’s selam për ajetin:
” ??????????? ????????? ??? ??????? ?????????????? ????????
Dhe,ata të cilët japin (sadaka-zeqatë) nga ajo që u është dhënë, pse dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, andaj zemrat e tyre i kanë të frikësuara”. (Mu’minun, 60),: A janë këta qe pine alkool dhe vjedhin? Ai i ishte përgjigjur:
” ?? ?? ??? ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ?????? ????? ???????????
Jo moj vajza e Siddikut. Ata janë qe agjërojnë, falen, japin lëmoshë dhe qe frikësohen se nuk iu pranohen veprat. Ata nxitojnë ne te mira dhe janë te paret ne to”. ([3]),
” ???????? ??????????? ??????? ???? ?????????????
All-llahu pranon vetëm prej të sinqertëve”. (Maide, 27)
ª     Allahu urdhëron qe t’ia kemi friken çdoherë e thotë:
” ??? ???????? ????????? ??????? ???????? ????? ????? ????????? ????? ?????????? ?????? ???????? ??????????
102. O ju që besuat, kini frikë All-llahun me sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni, pos vetëm duke qenë muslimanë (besimtarë)!”. (Ali Imran, 102),
” ??? ???????? ????????? ??????? ???????? ????? ????????? ???? ?????????????
119. O ju që besuat! Ta keni në kujdes All-llahun dhe të jeni me ata të drejtit”. (Tewbe, 119),
“??? ???????? ????????? ??????? ???????? ????? ????????? ????? ???? ???????? ?????? ?????????? ????? ????? ????? ??????? ????? ??????????  ???? ????????? ??????????? ?????? ????? ??????????? ?????????? ????????? ???? ????????????  ?? ???????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ????????? ???? ????????????
18. O ju që besuat, kini parasysh frikën ndaj All-llahut dhe le të shikojë njeriu se çka ka bërë për nesër, dhe kini frikë All-llahun, e s’ka dyshim se All-llahu është që e di në detaje atë që punoni!
19. E mos u bëni si ata që e harruan All-llahun, e All-llahu bëri që ata ta harrojnë vetveten! Të tillët janë ata të prishurit.
20. Nuk janë të barabartë ata të xhennetit dhe ata të xhehennemit. Banuesit e xhennetit janë ata fatbardhë që ia kanë arritur qëllimit”. (Hashr, 18-20 )
ª     Haxhiu duhet te jete me i mire se sa qe ka qene dhe rreptësishtë duhet t’iu largohet dukurive, qe njollosin personalitetin e tij prej muslimani. Pejgamberi, alejhi’s salatu ve’s selam ka thënë:
” ??? ??????? ???????? ??? ??????? ??? ?????? ??????
Besimtari nuk është mallkues, fyes (ne nder), fjalëkeq dhe as vulgar “. ([4])
ª     Haxhiu duhet te pendohet për mëkatet e bëra. Edhe pse haxhiut me haxh te pranuar i falen mëkatet, siç është vërtetuar nga hadithet e vërteta, megjithatë ai prape duhet te pendohet dhe te kërkoje falje, sidomos pas mësimit te thënieve te Muhammedit, alejhi’s salatu ve’s selam se ai, edhe pse i ishin falur te gjitha mëkatet, kërkonte falje për to 100 here ne dite.
Sedat Gani islami
11 janar 2007, e enjte
Vushtrri, Kosovë

You may also like...