Cili është definicioni i imanit sipas ehli sunetit?

01 - Pyetje-pergjigjePyetje: Cili është definicioni i imanit sipas ehli sunetit?

 

Përgjigje: El-iman në gjuhen arabe është: infinitiv i foljes (amene, juëminu, ijmanen, muëmin).

Xheuheriu ka thënë: Imani është besim.[1]

Ibn Mendhuriu ka thënë: Imani e ka kuptimin e besimit.[2]

Er-Raziju ka thënë: Imani d.m.th. besim.[3]

Allahu thotë në Kur’an se vëllezërit e Jusufit i kanë thënë atij:”Ti nuk do të na besosh neve.” [4].

Kurse shejhulislam Ibn Tejmije e ka kritikuar  mendimin se: iman do të thotë besim duke e  kundërshtuar atë në shumë aspekte, ai e mban mendimin se  iman është më afër kuptimit: pranim[5].

Imani në terminologjinë islame d.m.th.: Të gjithë ehli suneti janë të mendimit se imani përbëhet prej 3 kushteve themelore pa të cilat imani nuk është valid:

Një: Shqiptimi me gojë: Pra shqiptimi i dy dëshmive (shehadetit),shfaqja e saj haptazi.

Dy: Besimi me zemër: Pra besimi në atë të cilin besojmë duke e shprehur me gojë, sinqeriteti ndaj saj si dhe nënshtrimi ndaj saj.

Tre: Vepra: Të vepron sipas asaj që e ka shprehur me gojë, e ka besuar me zemër dhe shfaqja e saj në realitet, duke vepruar sipas saj në mënyrë që t’i nënshtrohet asaj me gjymtyrët e tij duke i kryer veprat të cilat i ka urdhëruar Allahu dhe të largohet nga veprat të cilat i ka ndaluar Allahu.

Imami i ndershëm Ebu Theuri ka thënë: Imani është besim me zemër, shqiptim me gojë dhe të vepruarit me gjymtyrë.[6]

Kurse imam El- Axhurij në librin e tij “Esheria” e ka titulluar një kapitull me titull: “Kapitull i cili tregon se imani është besim me zemër, shqiptim me gojë dhe të vepruarit me gjymtyrë si dhe se: besimtar është vetëm se ai i cili i plotëson këta 3 kushte në imanin e tij”[7].

Përktheu dhe përshtati: Nexhat Ceka


[1] (Esihah,Xheuheri 5/2071).

[2] (Lisanul-Arab, Ibn Mendhur 13/23).

[3] (Muhtaru-Sihah,Erazi 11).

[4] Suretu Jusuf,ajeti:17.

[5] (Sherh usulu ehlu suneti vel-xhemati- Lelekai, 1590).

[6] (Sherh Usulu Ehlusunet vel Xhemat- Lelekai, 1590).

[7] (Sheria, El-Axhurij, 119).

You may also like...