Diçka mbi jetën e Ibn Bazit – Allahu e mëshiroftë

Shejh Bin BaziBiografia e dijetarit AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Emri i tij:
Shejh AbdulAziz bin Abdullah bin AbduRrahman bin Muhammed bin Abdullah Al Baz.
U lind në qytetin Rijad, të Arabisë Saudite, në muajin Dhul Hixhxhe, në vitin 1330 H.
-Mësimet e tij i filloi që nga mosha e tij e vogël, e mësoi Kur’anin përmendsh para se të hyjë në bulug, pastaj filloi që të futet në shkencat sheriatike dhe të gjuhës arabe, duke marrë dituri nga dijetarët e mëdhenj të Rijadit.
Në vitin 1346 H iu paraqit një sëmundje te sytë, që shkaktoi humbjen e shikimit të tij, megjithatë vazhdoi kërkimin e diturisë nga dijetarët e mëdhenj.
Dijetarët nga të cilët mori dituri:
1.Shejh Muhammed bin AbduLatif bin AbduRrahman bin Hasen bin Shejh Muhammed ibn AbdulVehab –Allahu i mëshiroftë!-
2. Shejh Salih bin AbdulAziz bin AbduRrahman bin Hasen bin Shejh Muhammed ibn AbdulVehab.
3.Shejh Sad bin Hamed bin Atik (Gjykatës në Rijad)
4.Shejh Hamed bin Faris (Përgjegjës i Bejtul Malit në Rijad)
5. Shejh Sad bin Vekkas (Dijetar i Mekkes)
6. Shejh Muhammed ibn Ibrahim Al Shejh.
Disa nga detyrat që ka ushtruar gjatë jetës së tij:
1.U emërua gjykatës në Harexh në vitin 1357 H dhe ushtroi këtë detyrë më shumë se 14 vjet.
2. U emërua drejtor i Universitetit Islamik të Medines në vitin 1390 H.
3. Kryetar i komisionit të përhershëm të fetvave.
4. Mufti i Arabisë Saudite
Etj.
Librat e tij:
1. ??????? ?????? ?? ??????? ???????.
2. ??????? ???????? ????? ?? ????? ???? ??????? ????????(????? ???????.
3- ??????? ?? ????? .
4- ??????? ??????? ?? ?????? ???????.
5- ??????? ??????? ??? ??????.
6- ???? ????? ???? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ??????.
7- ?????? ??? ???? ?????? ??????.
8- ???? ????? ??? ???? ???? ?? ?????.
9- ??? ?????? ??????? ????? ??????.
10-??? ??????? ???????.
11-?????? ?????? ?? ??? ???????.
12-????? ???? ?? ??? ??????(????? ??????
13.-???? ????? ?? ??????.
14-??? ??????? ???? ??? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ????.
15-????? ????? ??? ??? ??????.
16-????? ?????? ??????? ??????? ??? ????? ????? ????? ????? ?????? ?????? ??? ???????.
17-????? ??????? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? ?????? ?????????.
18-?????? ?? ???? ????.
19-?????? ?????? ????? ?????.
20-????? ????? ?????? ???? ??????? ????????.
21-???? ???? ????? ?????? ?? ??????
Vdekja e tij:
-Vdiq para mëngjesit të ditës së enjte më 27/01/1420H që është në përputhje me 13/05/1999
Allahu e shpërbleftë me Xhennet Firdeus. Amin

Përktheu: Mujdin Xhaferi

You may also like...