Dijetarët mbi agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval

Dija-17Dijetarët mbi agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval

Pyetja: Si kane preferuar dijetaret agjërimin e gjashtë ditëve të muajit Sheval:

Përgjigje: Imam Muslimi transmeton nga Ebu Ejub El Ensariu, radijall-llahu anhu, i cili tregon se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: “Kush agjëron Ramazanin, pastaj e përcjell me agjërimin e gjashtë ditëve të Shevalit, i regjistrohet sikur të kishte agjëruar tërë jetën”. (Muslimi).
Në bazë të këtij hadithi shumica dërrmuese e dijetarëve islamë e preferojnë agjërimin e këtyre ditëve që pasojnë pas muajit të Ramazanit.
Dijetarët që e kanë preferuar agjërimin e këtyre ditëve kanë disa mendimi rreth mënyrës se si të bëhet agjërimi i këtyre ditëve:
1- Disa thonë se është e pëlqyeshme që të agjërohet në fillimin e muajit edhe atë resht – një pas një. I këtij mendimi është Imam Shafiu dhe Ibën Mubareku.
2- Të tjerët kanë thënë se nuk është me rëndësi a i agjëron resht, ditë pas dite ose i ndanë gjatë tërë muajit. I këtij mendimi është Imam Ahmedi dhe Vekiu.
3- Nuk preferohet agjërimi menjëherë pas ditëve të bajramit, sepse janë ditë të ushqimit dhe pijes, por agjërohet tre ditë para ditëve të bardha dhe tre ditë pas tyre. I këtij mendimi është Muameri dhe Abdurezaku.
Mirëpo shumica e dijetarëve janë të mendimit se nuk ka ndonjë pengesë nëse fillohet me agjërimin e këtyre ditëve që nga dita e dytë e fitër bajramit. (shih: Letaiful-Mearif, fq. 390- 391)
Dijetarët kur kanë folur për shpërblimin që e fitojmë me agjërimin e gjashtë ditëve të Shevalit kanë thënë: “Nëse e agjërojmë muajin e Ramazanit, i cili i ka tridhjetë ditë, nëse këto ditë i shumëzojmë me dhjetë, atëherë dalin treqind ditë, e kur t’ia shtojmë këtyre ditëve edhe gjashtë ditët e Shevalit të shumëzuar me dhjetë, del treqind e gjashtëdhjetë ditë. Edhe pse sipas kalendarit lunar, viti i ka treqind e pesëdhjetë e pesë ditë.
Dhe nuk duhet harruar se një nga gjërat e rëndësishme pas mbarimit të Ramazanit është se a na është pranuar agjërimi ynë gjatë Ramazanit dhe a na janë falur mëkatet, për këtë janë përgjigjur dijetarët duke thënë se nga shenjat e pranimit të agjërimit dhe të faljes së mëkateve të robit është kur ai përsëri ka mundësi dhe nuk heziton fare për tu kthyer përsëri në adhurim, pra në rastin në fjalë në agjërimin e 6 ditëve të muajit Sheval.

Përgatiti : Nexhat Ceka

You may also like...