Disa qëllime madhore në Ramazan

Ramazani-Vecorite-2Falenderimi i takon Allahut, Atij falje dhe ndihmë i kërkojmë, kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga e keqja e veprave tona, atë që e udhëzon Allahu ska kush e lajthit dhe e humbë nga rruga e drejtë, dhe atë që e humbë Allahu ska kush e udhëzon. Dëshmojë se ska hyni që meriton të adhurohet me të drjetë përveç Allahut të vetëm dhe pa shoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Pejgamberin.

Për shumë njerëz hynë muaji i Ramazanit dhe kalon pa pasur ndonjë qëllim që të arrihet në këtë muaji, dhe kështu as që kanë mundësi ta kontrollojnë veten se a kanë plotësuar ndonjë qëllim, dhe cilat janë shkaqet e mos plotësimit të këtyre qëllimeve prandaj, është e rrugës dhe kërkohet nga muslimani i vërtetë, që gjatë muajit të Ramazanit ai të bën një përmbledhje qëllimesh të cilat me lejen e Allahut ai do të mundohet ti realizon, madje nëse është e nevojshme edhe ti shkruan ato qëllime duke i hartuar edhe disa metoda se si mund që në mënyrë sa më të lehtë ti realizon ato.

Nga këto qëllime mund ti përmendim disa në vijim:

1- Veshja e petkut të devotshmërisë:

Dhe ky është qëllimi kryesorë që duhet të arrihet me agjërimin, thotë Allahu në Kuran: “O ju që besuat u është bërë obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe i atyre para jush, kështu që të bëheni të devotshëm”. (Bekare:183) Ndërsa esenca e devotshmërisë është që robi në mes tij dhe asaj që friksohet të vendos një mbrojtje, pra që robi mes tij dhe Allahut  të vendos një mbrurojë e cila do ta mbrojë nga ajo që ka frikë si zemërimi, hidhërimi dhe dënimi i Allahut. Në kuptimin e plotë të devotshmërisë hynë: Veprimi i urdhërave dhe kërkesave të Allahut, largimi nga ndalesat që na i ka ndaluar Allahu, gjithashtu në të hynë edhe veprimi i suneteve-nafileve, largimi nga veprat e pa pëlqyera dhe me të gjitha këto bashkë arihet kulmi i devotshmërisë. Pra kështu muslimani duhet që kur të kalon muaji i Ramazanit ta llogaritë veten e tij përmes kwtyre veprave, a ka ndikuar ky muaj që ai më tepër t’ju bindet urdhërave të Allahut dhe a ka ndikuar që të friksohet dhe largohet nga ndalesat e Tij, e kjo vërteton se ky ndikim është çështje e brendshme, i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, thotë: “Devotshmëria është këtu” dhe bëri me shenjë tre herë kah gjoksi i tij.(Transmeton Buhariu)

2- Larigimi i plotë nga zakonet dhe sjelljet e këqija:

Kërkohet nga Muslimani që si qëllim në këtë muaji të ketë zhveshjen nga morali i tij i sjelljeve dhe zakoneve të këqija, nga ato sjellje janë:

1. Zemërimi dhe nxehja e shpejtë.

2. Përgojimi, mbajtja e fjalëve(shpifjet e ndryshme) dhe gënjeshtra.

3. Ndëgjimi i muzikës.

4. Shiqimi i filmave, videoklipeve të fëlliqura.

5. Pirja e duhanit, pijeve dehëse apo drogës.

6. Hyrja dhe përzierja nëpër vende ku punohet dhe veprohet me kamatë.

7. Padrejtësia ndaj punëtorëve, shërbyesve dhe ngrënia e pasurisë së tyre me pa të drejtë.

8. Sjellja e keqe me bashkëshortin apo bashkëshorten dhe ashpërsia ndaj fëmijëve.

9. Mosrespektimi i prinërve dhe shkëputjet farefisore.

10. Moskujdesja dhe lënia pas dore e namazeve farz.

Muslimani i vërtetë e ka për obligim që të pendohet sa më shpejtë nga këto që i përmendëm, duke mos u vonuar e ta takojë këtë muaji te bekuar me to, mirëpo nëse e ka takuar Ramazanin me to atëherë duhet që sa më shpejt ti largon këto vese të këqija, sepse nëse ai është i dobët për ti larguar këto vese të këqija gjatë muajit të Ramazanit atëherë jashta tij është edhe më i dobët, dhe ai i cili nuk pendohet në Ramazan kur do të pendohet? Nëse njeriu nuk kthehet tek Allahu në këtë muaji atëherë kur do të kthehet?!

I Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, thotë:” Kush nuk e largon dëshminë e rrejshme, veprimin me dëshmi të rrejshme dhe injorancën, le ta din se Allahu nuk ka nevojë që ky person ta len ushqimin dhe pijen”. (Transmeton Buhariu)

Ndërsa në një hadith tjetër thotë:” Nuk është për qëllim vetëm abstenimi nga ushqimi dhe pija, mirëpo abstenim i vërtetë është të abstenosh nga betimet e rrejshme, talljet e ndryshme dhe afrimi i gruas (me epsh)“.(Albani e ka vërtetuar hadithin si të mirë).

3- Zbukurimi me moral dhe sjellje të mirë dhe të lartë:

Veshja e vetes me moral dhe sjellje të lartë njëkohësisht do të thotë zhveshje nga morali dhe sjellja e ulët dhe e keqe, pra nuk largohen nga zemra veset, morali sjellja e keqe përveç se duke u zavendësuar ato me moral dhe sjellje të mirë, sepse dëshminë e rrejshme nuk mund ta zavendësosh përveç se me dëshmi të vërtet, injorancën nuk mund ta largon muslimani përveçse me dituri dhe përtacësia nuk largohet përveçse me punë e zellshmëri.

Nga morali i mirë për të cilin ka nxitur shumë Pejgamberi-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, është butësia dhe durimi – Thotë i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të:” Me të vërtetë agjërimi është xhenet, nuk i afrohet gruas (me epsh) dhe nuk injorohet, e nëse dikush dëshiron të rihet me të apo e shanë le të thotë: Unë jam agjërueshëm”. (Transmeton Buhariu) Gjithashtu nga cilësia e lartë e moralit është edhe lëmosha dhe bujaria, Pejgamberi-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, në këtë aspekt për muajin Ramazan ka qënë më i zellshëm dhe më i fortë se sa era e fortë, Ai për këtë thotë:” Kush e ushqen një agjërues e ka shpërblimin e agjëruesit” (Transmeton Tirmidhiu, Albani hadithin e ka vërtetuar si të mirë).

4- Kujdesi i madh ndaj shfrytëzimit të shansave të shumfishimit të sevapeve

Muaji i Ramazanit është muaji i dhuratave dhe shpërblimeve të ndryshme, adhurimet dhe punët e mira në të shumfishohen, kryerja e Umres në të ka vlerën e një Haxhi me të Dërguarin e Allahut, lëmosha në këtë muaji është më e vleshme dhe shumfishohet sevapi i saj, ai i cili e falë namazin e teravisë derisa të largohet imami ka shpërblimin e atij që falet tërë natën, nëse agjëruesi bën dua gjatë iftarit ajo lutje nuk kthehet, madje në këtë muaji gjendet një natë e cila është më me vlerë se sa njëmijë muaji. Në këtë muaj sheh se muslimanët janë kthyer tek Zoti i tyre duke shpresuar që Ai ti shpërblen me shpërblimet më të mira, duke e ditur që Allahu dëshiron që ti sheh robërit e Tij në këtë muaj duke garuar në punë të mira ashtu që ti shpërblen sa ma shumë.

I Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, thotë:” Punoni punë të mira gjatë gjithë kohës, ashtu që tu godasin frymat e mëshirës së Allahut, sepse Allahu ka disa fryma të mëshirës me të cilat godet kë të don nga robërit e Tij”.(Albani hadithin e ka cilësuar si të mirë)

Ai-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, gjithashtu thotë:” Allahu fuqiplotë për çdo natë zbret në qiellin më të afërt të kësaj bote, në atë kohë kur mbetet një e treta e fundit e natës dhe thotë: Kush më lutet Mua do ti përgjigjem, kush kërkon diçka nga Unë do ti jap, kush kërkon falje do ta fal“. (Transmeton Buhariu), dhe këto janë nga ato fryma të natës për të cilat Allahu ia ka bërë obligim që ti përgjigjet atij që kërkon.

5- Rënditja e kohës

Nga dobitë e këtij muaji është se njeriu shumë lehtë mund që ta regullon dhe harton një orar të shkëlqyer për shfrytëtimin e kohës, agjërimi dhe bërja iftar janë dy njësi matëse në kohë të caktuar ashtu që në këtë kohë nuk lejohet ngrënja dhe pirja qoftë ajo edhe për një sekondë para perëndimit të diellit dhe nëse ai han apo pin para se të perëndon dielli, agjërimi i tij prishet dhe nuk pranohet. Nga kjo shihet qartë se sa rëndësi i jep islami percizitetit të kohës, madje ka bërë nxitje të madhe në këtë aspekt, transmetohet nga Ebu Umame el-Bahili-Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, duke thënë:” Përderisa isha duke fjetur më erdhën dy njerëz të cilët më kapën për krahu dhe më dërguan deri tek një kodër e cila ishte shumë e pjerët dhe më thanë: Ngjitu lartë! – U thash: Nuk mundem. – Ata thanë: Ne do ta lehtësojmë ty. – Dhe kështu hypa deri në maje dhe aty kishte disa zëra të çuditshëm me tinguj të lartë, i pyeta: Çfarë janë këto zëra? – Thanë: Këto janë ulurimat e banorëve të Xhehenemit. – Pastaj vzhduam derisa arritëm tek një popull të cilët ishin të varur prej qafës së tyre dhe atyre u rridhte gjaku si uji, dhe i pyeta: E këta kush janë? – Thanë: Këto janë ata të cilët e prishin agjërimin pa u plotësuar”. (Albani hadithin e cilëson si të vërtet).

Fjala e tij “pa u plotësuar” ka për qëllim se ata e prishin agjërimin para kohës së iftarit, gjithashtu edhe fillimi i agjërimit është i lidhur me kohë të caktuar e cila fillon nga koha e imsakut. Dhe nuk lejohet edhe këtu që dikush ta ngushton kohën dhe të thotë se koha ka kaluar duke pasur kohë ende për tu ushqyer dhe pirë.

Nga organizimi i kohës është edhe caktimi i një pjese të ditës për ta lexuar librin e Allahut dhe përmendjen e Allahut.

Gjithashtu nga organizimi i kohës në muajin e Ramazanit është edhe pakësimi i orëve të gjumit, pakësimi i shëtitjeve nëpër tregje të ndryshme, pakësimi i vizitave të panevojshme dhe mos humbja e kohës duke shikuar televizor.

Shumë me rëndësi për ta organizuar kohën në formë më të mirë, është që muslimani ta përpilon një orar ditorë për këtë muaji të begatshëm, ashtu duke i shfrytëzuar edhe kohët e namazit si ndihmë për vendosjen e këtij orari, sepse ai i cili fal namazin, ai 80% e këtij orari e ka të gatshëm, vetëm se i duhen edhe disa detaje ashtu që të bëhet orari plotë me aktivitete të hajrit dhe të ketë efikasitet.

Për ta kuptuar se sa rëndësi i ka kushtuar i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, organizimit të kohës në këtë muaji është vet fakti i Itikafit. i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, e kishte si zakon që dhjetë ditët e fundit të muajit të Ramazanit të bënte itikaf, ashtu që gjithë kohën qëndronte në xhaminë e tij dhe nuk largohej prej saj vetëm se kur duhej që të pastrohet. Pra ai dhjetë ditë dhe dhjetë netë nuk largoheshte nga xhamia duke bërë ibadet gjatë gjithë kohës përveç kohës kur pushonte. Transmetohet nga nëna e besimtarëve Aishja-Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e cila thotë:” Kur hynin dhjetë ditët e fundit të muajit të Ramazanit i Dërguari i Allahut shtërngonte izarin e tij dhe e ngjallte natën me namaz duke e zgjuar edhe familjen e tij”. (Transmeton Buhariu)

E lusim Allahun Fuqiplotë që të na i forcoj këmbët në këtë muaj për adhurim sa më të shumtë, e lusim Allahun që të na e lehtësoj shfrytëzimin e kohës, e lusim Atë që ta mbrim natën e Kadrit, të na kaploj mëshira e madhe e Tij, të na falen mëkatet e të na fshihen emrat nga lista e banorëve të xhehenemit, kurse lutja jonë e fundit është: Falenderimi i takon Allahut fuqiplotë, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij të fundit.

Përgatiti: Sejfullah Sejfuli

You may also like...