Dispozita e pjesëmarjes në parlamentet e shteteve të pabesimtarëve

Pyetje-pergjigjePjesëmarja në parlamentet e shteteve të pabesimtarëve

Pyetje:
Çfarë është dispozita islame për muslimanin i cili e njeh fenë e tij mirë të hyn në parlamentet e shteteve të ndryshme apo mundohet të hy në parlamentet e shteteve të pabesimtarëve?
Përgjigje:
Në qoftë se hyn në parlament që t’ju ndihmoj në padrejtësinë e tyre kjo është e ndaluar. Mirëpo po që se hyn në parlament që të luftoj për të drejtat e muslimanëve apo ti mbron të drejtat e tyre, duke u munduar ti lufton ndihmuesit e kufrit dhe dyshimeve, nuk ka diç të keqe, lejohet ndërsa në ndonjë rast madje i bëhet edhe obligim të bën një gjë të tillë. Ngase po që se muslimanët largohen, distancohen absolutishtë nga këto institucione atëherë pabesimtarët luajnë me ta sit ë duan e kjo pa dyshim se ju bën dëm besimtarëve. Sidomos në rastet kur ka dikush pre muslimanëve i cili përfaqëson muslimanët fuqishëm, orator prej këtij ndoshta përfiton kush është present në ndejat me të, sidomos kur din të përdor politikë të fortë, pra e njeh mentalitetin e popullit, traditat e tyre, i njeh ligjet dhe gjykimet e atij shteti, d.m.th. kushtetutës së tyre, gjuhën e tyre, është gjithashtu i fortë në logjik me të cilën e përfiton rrethin.
Mirëpo po që se nuk ka kurfarë dobie nga hyrja në të nuk ka dyshim se nuk lejohet një gjë e tillë, që me këtë madje tua ngrit namin pabesimtarëve.

Përgjigjet: Muhamed Salih ibn Uthejmini-Allahu e mëshiroftë.

Përktheu: Nexhat Ceka

You may also like...