Kuptimi i pastërtisë, definicioni dhe dispozita e saj – 1

Hyrje mbi pastërtinë – Abdest-1Kuptimi i pastërtisë, definicioni dhe dispozita e saj:

   Pastërtia (et-aharetu) : është pastrimi dhe largimi nga ndytësirat dhe fëlliqësirat, pastërtia është obligim për çdo musliman, sepse Allahu në Kuran thotë : Dhe rrobat tua pastroj.[1], poashtu thotë : Dhe në qoftë se jeni xhunub (të papastër) lahuni (pastrohuni).”[2] Si dhe fjala e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ku thotë : ” Nuk pranohet namazi pa u pastruar.[3] Gjithashtu,ai në një hadith tjetër thotë : ” Pastërtia është gjysma e imanit.[4]

Llojet e pastrimit :

 

   Pastrimi është dy llojesh:

   1 – I brendshëm – shpirtrorë.

   2 – I jashtëm – truporë.

   1 – Pastrimi i brendshëm shpirtërorë : Është pastrimi i zemrës prej njollave të shirkut, dyshimeve, mëkateve, llojeve të ndryshme të tyre dhe formave të tyre , kjo arrihet me sinqeritet ndaj Allahut dhe të drejtuarit ndaj Allahut në plotë kuptimin e fjalës vetëm Atij. Pastaj duke ndjekur të dërguarin e Tij-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, duke e pastruar shpirtin prej gjurmëve-shenjave të mëkateve dhe gjunaheve dhe çdo gjë që vjen në kundërshtim me sheriatin,  kjo arihet me pendim të sinqertë e të drejtë.

   2 – Pastrimi i jashtëm truporë : është dy llojesh:

   A – Pastrimi nga fëlliqësirat (el-habeth), kjo bëhet duke i larguar fëlliqësirat me ujë të pastër nga trupi, rrobat apo toka madje qoftë edhe në diçka tjetër.

   B – Pastrimi që e ngren papastërtinë (el-hadeth), kjo bëhet përmes abdesit, guslit, tejemumit.

Me çka bëhet pastrimi :

   Pastrimi bëhet me dy gjëra:

   1 –  Me anë të ujit të përgjithshëm – i cili qëndron në vetitë në të cilat është i krijuar , përderisa nuk është përzier me diçka çfarë nuk ndahet prej tij, në përgjithësi qoftë i papastër apo i pastër.Këtu bëjnë pjesë : si për shembull ujerat e puseve, uji i shiut, burimeve, lumejve, përojeve, detrave, akujt e borës së shkrirë. Allahu thotë në Kuran : Dhe kemi zbritur nga qielli ujë të pastrues.[5] Dhe fjala e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të:” Uji është pastrues nuk e flliq atë diçka.[6]

   2 – Toka e pastërt – e cila është dheu i pastër mbi sipërfaqen e tokës ,si dheu, rrëra apo pluhuri,gurzit. I Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të ka thënë : ” Dhe më është bërë mua toka pastrues dhe mesxhid (vendfalje).”[7]  Dheu përdoret si pastrues kur nuk ka ujë apo nuk ka mundësi ta përdor ujin nga shkaku i ndonjë sëmundjeje apo ndonjë arsye tjetër, sepse Allahu thotë në Kuran : E në qoftë se nuk gjeni ujë atëherë merni tejemum me dhe.[8] Poashtu fjala e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ku thotë : ” Me të vërtet dheu i pastër është pastrues për besimtarin edhe në qoftë se nuk gjen ujë 10 vjet , e kur të gjen ujin le ta lajë-përshkroj trupin e tij me të.[9]

   Shtesë: Llojet ujrave :

   1 –  Uji i përgjithshëm, kaloi pak më parë dispozita e tij, se është pastrues dhe i pastër në vete dhe i cekëm llojet e tij.

   2 – Uji i përdorur : Është uji i cili përdoret nga ai që mer abdest apo gusël, do të thotë uji i cili rrjedh prej pjesëve të trupit të tij gjatë guslit dhe abdestit llogaritet si pastrues i njejtë si uji në përgjithësi duke marur parasysh esencën e saj se ai është i pastër. Ka ardhur në hadith nga i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, se : ” Ai mori mes’h (përshkroi kokën) me ujin çfarë i mbeti prej krahëve të tij.[10]

   3 – Uji i cili është i përzier me diçka të pastër , siç është shembull i përzierjes së ujit me sapun (I cili është i pastër) apo me diçka tjetër, dispozita e tij është se është pastrues, përderisa i ruan cilësitë e tij (ngjyrën, erën, shijen) e në qoftë se i ndëron cilësitë e tij nuk i thuhet më se është uji i pastër në vete jopastrues për tjetërkënd.

   4. Uji në të cilin ka rënë fëlliqësira, kjo është në dy lloje :

   A – T’ja ndëroj fëlliqësira ujit shijen apo erën apo ngjyrën ,në këtë rast nuk lejohet të pastrohesh me të, me pajtimin e gjithë dijetarëve (ixhmasë) – Allahu i mëshiroftë.

   B – Ti ruaj uji cilësitë e tij që i ka në esencë duke mos i ndëruar këto cilësi (shijen, erën dhe ngjyrën), dispozita e tij është se ai është i pastër, pastrues qoftë pak ose shumë ujë, pasi që i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë:” Uji është pastrues dhe atë nuk e fëlliq diçka.[11]

Shkëputur nga libri “Pesë kushtet e fesë”
Redaktues: Shejh Abdullah ibn Xhibrin-Allahu e mëshiroftë
Përktheu: Nexhat Ceka


[1]Suretu  Mudethir,ajeti:4.

[2] Suretu Maide,ajeti:6.

[3] Transmeton Muslimi.

[4] Transmeton Muslimi.

[5]Suretu Furkan,ajeti:48.

[6] Transmeton Ahmedi, Ebu Davudi dhe të tjerë dhe hadithi është sahih(i saktë).

[7] Transmeton Muslimi

[8] Nisa:43

[9] Transmeton Ahmedi, Tirmidhiu edhe të tjerë, kurse hadithi është i mirë.

[10] Transmeton Ahmedi, Ebu Davudi dhe hadithi është sahih.

[11] Transmeton Ebu Davudi, Ahmedi dhe të tjerë veç tyre, hadithi është sahih.

You may also like...