Shkaqet e dështimit të projekteve në sferën e thirrjes islame

Projektet-1Dr. Naser El-Umer

Shkaqet e dështimit të projekteve në sferën e thirrjes islame nën këndvështrimin e Dr. Naser El-Umerit

Profesor doktor Naser El-Umeri përgjegjës gjeneral i organizatës “Al-muslim” trajtoi një temë shumë të rëndësishme gjatë ligjëratës së tij javore në një xhami të Rijadit ku trajtoi çështjen e dështimit të disa projekteve thirrëse islame.

Vazhdon profesori i nderuar të sqaron faktin se shpesh shoh pllakata në disa shitore me tiull “Shitet”, ku pronarët e tyre dëshirojnë të çlirohen nga ata, për ndonjë arsye. Kjo për fat të keq ndodh ndonjëherë në projektet thirrëse islame, kur pronaret e këtyre projekteve vetëm se thjesht duan të çlirohen nga ata projekte.

Pastaj vazhdon dhe thotë: Këtu nuk kemi të bëjmë me projekte thirrëse profitabile të afatizuara apo të llojit që pronarët e tyre dëshirojnë vetëm të lirohen nga ata për shkaqe të patjetërsueshme sheriatike.

Vazhdon më poshtë duke potencuar se nga rezultatet më të rëndësishme të dështimit të këtyre projekteve janë- të themi humbja e erës së tyre, siç thotë Allahu në Kuran:”E të humbni errën tuaj(forcën tuaj)”. Poashtu Allahu na e tërheq vërejtjen ku thotë:”Mos u bëni si ajo e cila e prish punën e dorës së saj me fije pasi që e ka qëndisur”.

Profesor Nasiri vazhdon dhe sqaron se shkak i dështimit është: Mosbesimi i donatorëve të projektit , si dhe nga frika e tyre nga dështimi i këtij projekti dhe jovazhdimsisë së tyre.

Pastaj profesori sqaron pasojat që sjellin deri tek ky dështim, si: Sulmi i armiqve të islamit,të cilëve ju pengon thirrja në islam, ndodh që ndonjëherë humbja mund të jetë milionëshe, mirëpo projekti ngel i sukseshëm.

Pastaj profesori i nderuar rrëndit disa shkaqe që çojnë në dështimin e projekteve:

Shkaku i parë: Mosstudimi i mirrëfillt i projektit para implementimit të saj, studimi përfshin disa komponente dhe bazamente.

Shkaku i dytë: Mosqartësia e objektivave nga shkaku i cilës ngritet ky projekt.

Shkaku i tretë: Mosnjohja e realitetit gjatë pasqyrimit të saj, ku fillon me frazë të madhe e cila nuk përshtatet me mundësitë që ai posedon.

Shkaku i katër: Mosmarrja parasysh e vështirësive që mund ti has gjatë rrugës së implementimit të projektit, ku mendon se rruga është shumë e lehtë dhe pa vështirësi.

Shkaku i i pestë: Marja përsipër e projektit nga njerëz homogjen- jo të ngjajshëm në botëkuptim, apo me objektiva të kundërta.

Shkaku i gjashtë: Mosknaqësia e plotë me projektin që ka në dorë dhe kryerja e saj me ngutje.

Shkaku i shtatë: Mos sigurimi i fondeve për projektin. Andaj lypset të kesh balanc si dhe lëvizje në gjetjen e ivestitorëve.

Shkaku i tetë: Mos shkallëzimi në harxhim si dhe hapja e madhe pa shiquar rrethanat ku gjindet.

Shkaku i nëntë: Marrja përsipër e projektit individualisht, pa mos llogaritur forcën dhe mundësinë që ke, apo angazhimi individual edhepoqëse posedon në rrethin e tij disa persona.

Shkaku i dhjetë: Mosinqeriteti ose dobësimi i sinqeritetit. Këtu profesori potencoi rrezikun e ndrimit të qëllimit pas fillimit të projektit dhe shtrirjes së tij.

Shkaku i njëmbëdhijet: Marrja e ndihmës në projekt nga persona me ambicie të dobta, të cilët pajtohen me ty në çka tu thuash.

Shkaku i dymbëdhijet: Devijimi nga rruga e saktë që e fillove.

Shkaku i trembëdhijet: Periudha e gjatë, ndihmuesit e pakët, vonimi në realizimin e objektivave mosndjerje sfide, dorrëzimi ndaj presioneve në rrugë.

Shkaku i katërmbëdhijet: Shpërndarja(dispersioni), hallakatja e shumë projekteve, mosfokusimi në dhënie kohë të projektit.

Shkaku i pesmbëdhijet: Spekulimet dhe jogadishmëria për sakrifica, nwse e rrethojnë atë disa probleme.

Shkaku i gjashtëmbëdhijet: Përgaditja e gjeneratave të dyta, të treta për menaxhimin e projektit nëse vdes ideatori i saj.

Shkaku i shtatëmbëdhijet: Përçarja ndërmjet organizatave dhe prishja e zemrave.

Shkaku i tetëmbëdhijet: Injoranca në njohjen e parimeve kryesore, ligjeve natyrore që i ka vendosur Allahu.

Shkaku i nëntëmbëdhijet: Moskompetenca në punë: kështu që ke kujdes dhe nuk ia jep përgjegjësinë atij i cili nuk është ekspert i saj, sepse kjo çon në dështim.

Shkaku i njëzet: Dobësia në ibadet, si dhe në lutje të ndihmës ndaj Allahut.

Përshtati në shqip: Nexhat Ceka

Korrospodent i lajmit: Halid Mustafa

You may also like...