Shpifjet e disa bidatçive ndaj Imam Muhammed bin AbdulVehabit (simbolit të Teuhidit të pastër) – Allahu e mëshiroftë!

Muhamed ibn AbdulUahabi-1Shpifjet e disa bidatçive ndaj Imam Muhammed bin AbdulVehabit (simbolit të Teuhidit të pastër) –Allahu e mëshiroftë!

Pyetësi:

-Tek ne në fshatin apo qytetin tonë, nëse dikush beson në Kur’an dhe sunnet, por nuk beson në zotërit e sekteve të cilët i godasin vetet e tyre me hekur, atij i thonë: “Ti je vehabi” dhe pretendojnë se ky drejtim (vehabi), nuk beson Pejgamberin –salalallahu alejhi ve selem!-, andaj kërkojmë të na thoni diçka rreth kësaj, Allahu ju shpërbleftë me shpërblimet më të mira!

Përgjigje:

-Këta që i përmende, janë injorantë, apo janë fanatikë, devijues,  mashtrues të njerëzve, këta janë mes injorancës dhe devijimit, mes mashtrimit dhe përzierjes së vërtetës me të kotën, sepse ai i cili e beson Allahun dhe Ditën e Gjykimit dhe beson se Muhamedi –salallahu alejhi ve selem!- është i dërguari i Tij, e refuzon këtë vepër të keqe, e refuzon shpuarjen e trupit me thikë, apo hudhjen e vetes në zjarr, apo afrimin tek zotëritë e tyre me therrje të kurbanëve apo me zotim (nedhr), të gjithë këto veprime refuzohen nga ata që e besojnë Allahun, poashtu refuzohen nga shokët e Pejgamberit salallahu alejhi ve selem, ashtu siç refuzohen nga Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ku thotë:

-“Kush shpik diçka të re, në fenë tonë, ajo është e refuzuar”.

-Një vepër të tillë nuk e ka vepruar as Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, e as shokët e tij, e as që ka vend në fenë tonë, andaj kjo vepër është e kotë.

-Ndërsa të ashtuquajturit “vehabi”, janë ndjekësit e Imam Muhamed bin AbdulVehabit –Allahu e mëshiroftë!-, i cili është Imam i njohur që bëri thirrje në fenë e Allahut azze ve xhel, në Nexhd në shekullin 12.

Thirri në Islam, në gjykim me Sheriatin e pastër, dhe ndaloi fanatizmin që patën ndaj pejgamberëve, njerëzve të devotshëm, adhurimit të varreve, drujve dhe gurëve.

-U bëri thirrje udhëqësve dhe popullit të asaj kohe, në teuhidin e pastër (Njësimin e Allahut në çdo aspekt të jetës),  dhe ndjeken e sheriatit dhe madhërimit të saj, bëri thirrje që pesë kohët e namazit të falen në xhami, dhe ruajtjes së simboleve të Allahut, e Allahu ia lehtësoi këtë duke i dalë në ndihmë, ndjekës nga familja Saud dhe kështu u ngrit feja e Allahut për shkak të thirrjes së tij në gadishullin Arabik, u shfaq dhe fitoi e vërteta dhe Allahu e mposhti të kotën.

E lus Allahun që të na forcojë në rrugën e vërtetë  dhe të na e merr shpirtin në këtë gjendje, kështu që shejh Muhammedi –Allahu e mëshiroftë!- së bashku me ndjekësit e tij, janë ndihmësit e së vërtetës dhe prej thirrësve në udhëzim, ata janë të cilët e ndihmuan fenë në shekullin e 12, e ngritën fjalën e Allahut dhe luftuan për Të dhe e vendosën gjykimin e Allahut (Sheriatin) në këto vende.

-Ai i ishte i cili bënte thirrje që t’i dërgohet salavat Muhamedit salallahu alejh ve selem, që të madhërohet sheriati i tij, ndërsa disa njerëz gënjejnë për të dhe për ndjekësit e tij dhe thonë: Ai thotë: “Shkopi im, është më i mirë se Pejgamberi”, e gjithë kjo është gënjeshtër dhe e kotë që prodhohet nga armiqtë e Allahut.

Ai beson se  i Dërguari salallahu alejhi veselem, është njeriu dhe krijesa më e dashur te Allahu, është robi më i mirë i Tij dhe se ai është zotëriu i bijve të Ademit, është ai i cili bëri thirrje në Sheriatin e tij dhe ndjekësve të tij,është ai i cili e madhëron urdhërin dhe ndalesën e Allahut, dhe në vendin e tij thirrte: Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut, dhe  dëshmoj se  Muhammedi është i dërguari i Tij”.

-Gjithashtu shejh Muhamedi e ka mendimin se gjatë qëndrimit të fundit në Etehijat, dërgimi salavat Pejgamberit salallahu alejhi veselem është shtyllë e namazit, e pas gjithë kësaj si ka mundësi që të thuhet se ai nuk dërgon salavat Pejgamberit salallahu alejhiv e selem?!

Problemi është se armiqtë e Allahut gënjejnë, e maskojnë të vertetën me të kotë, shpifin, dhe nuk përkujdesen ndaj urdhërave të Allahut.

Ska mund dhe fuqi pos të Allahut.

Përktheu dhe pështati:

Mujdin Xh. Xhaferi

25.03.2013 – 13.05.1434

Shejh AbdulAziz Bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Fetva nga Nur ala darb – pjesa e parë

You may also like...