Vlera e haxhit dhe umres

Kabeja-1Vlera e haxhit dhe umres

1 – Ebu Hurejre – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell nga i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, se ka thënë: “Kush e bën haxhin në këtë shtëpi (duke aluduar për Qaben) dhe nuk flet fjalë të kota e as që bën mëkate, kthehet i pastër nga mëkatet sikur që e ka lindur nëna[1].

Në një version tjetër të Muslimit qëndron: “Kush vjen në këtë shtëpi (duke aluduar për Qaben) dhe nuk flet fjalë të kota si dhe nuk bën mëkate, kthehet i pastër nga mëkatet sikur që e ka lindur nëna.[2] Këto tekste e ngërthejnë në vete haxhin dhe umren[3].

2 – Nga Ebu Hurejre – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, po ashtu transmetohet se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Umreja deri në umre i shlyen mëkatet ndërmjet tyre ndërsa për haxhin e pranuar shpërblimi është xheneti.[4]

Haxhi i pranuar është ai i cili nuk bëhet për syefaqësi e as për emër, nuk përzihet me mëkate dhe gjynahe, haxh në të cilin plotësohen dispozitat e tij ashtu siç duhet, atëherë ky haxh me shpresë tek Allahu është i pranuar. Prej shenjave të pranimit të haxhit është që haxhiu të kthehet në gjendje më të mirë prej asaj të cilës ka qenë më parë, pra të mos vazhdojë përsëri me mëkate të vazhdueshme. Kurse fjala mebrur, qe vjen nga urimi “Haxhul mebrur” d.m.th. urimi që haxhinjtë të kthehen me haxh të pranuar, vjen nga fjala “el – bir” e cila e ka kuptimin e bindjes ndaj Allahut, e Allahu e di më së miri[5].

3 – I Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, i ka thënë Amër ibën Asit – Allahu qoftë i kënaqur prej tij: “A nuk e ke ditur se islami i shlyen mëkatet e kaluara, se shpërngulja – hixhreti i shlyen mëkatet e kaluara dhe se haxhi gjithashtu i shlyen mëkatet e kaluara.[6]

4 – I Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, është pyetur se cila vepër është më e vlefshme? –   Tha: “Besimi në Allahun dhe në të dërguarin e Tij.” –Po pastaj cila? – Tha: “ Xhihadi në rrugën e Allahut.” – Po pastaj cila? – Tha: “Haxhi i pranuar.[7]

5 – Abdullah ibën Mesudi – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Bëje vazhdimisht haxhin dhe umren sepse këta të dyja e largojnë varfërinë dhe mëkatet ashtu siç nxjerr ndryshkun nga hekuri farkëtari, kurse shpërblimi i haxhit të pranuar është xheneti.”[8]

6 – Aisheja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj, thotë: Thashë: O i Dërguari i Allahut a ka për gratë xhihad? – Tha: “Po, për to ka xhihad por pa luftë dhe ai është haxhi dhe umreja.[9] Në versionin e Nesaiut qëndron: “ …për to ka xhihad më të mirë dhe më të bukur, haxhi i pranuar.”[10]

7 – Ibën Omeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të ka thënë: “Delegacioni i Allahut janë tre lloj njerëzish: Muxhahidi (luftëtari në rrugën e Allahut), haxhiu dhe ai që bën umre.[11]

8 – Ibën Omeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Muxhahidi në rrugë të Allahut, haxhiu dhe ai që bën umre janë delegacioni i Allahut. I ka thirrur i Lartmadhërishmi e ata i janë përgjigjur Atij, ata e lusin Atë e Ai ua pranon lutjet atyre.[12]

 9- Ebu Hurejra – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, përcjell se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Xhihadi i të madhit, të voglit, të dobëtit dhe gruas është haxhi dhe umreja.[13]

10 – Aisheja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj, përcjell se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Dita që Allahu më së shumti liron robër nga zjarri i xhehenemit është dita e Arafatit, në këtë ditë Ai ju afrohet atyre pastaj krenohet me ta tek melekët dhe thotë: Çfarë duan robërit e mi?[14].

11 – Amër ibën Shuajbi përcjell nga babai i tij e ky nga gjyshi i tij se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Duaja më e mirë është duaja e Arafatit …[15].

12 – I Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “…umreja në ramazan llogaritet haxh me mua.[16].

13 – Abdullah ibën Ubejdi i ka thënë ibën Omerit – Allahu qoftë i kënaqur prej tij: Të shoh duke i prekur këto dy shtylla (haxherul esvedin) – gurin e zi dhe ruknul – Jemanin – Ibën Omeri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i tha: Veproj kështu sepse e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut duke thënë: “Prekja e këtyre dyjave i shlyen mëkatet.” Po ashtu e kam dëgjuar duke thënë: “Kush bën tavaf [në këtë] shtëpi (Qaben) shtatë herë, pastaj i falë dy rekate i llogaritet sikur ta liron një rob.” Po ashtu e kam dëgjuar duke thënë: “Për çdo hap që e bën robi (apo që e ngre këmbën) i shënohen dhjetë të mira, i shlyhen dhjetë të këqija dhe ngrihet dhjetë gradë.[17].

14 – Xhabiri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të ka thënë: “Namazi në xhamin time është më i vlefshëm se 1000 namaze në xhamitë tjera përveç se Mesxhidul Haram – Qabe, namazi në Mesxhidul Haram – Qabe është më i vlefshëm se 100 000 namaze në xhamitë tjera.”[18]

15 – Ai i cili bën tavaf rreth Qabesë dhe e prek gurin e zi ai do të dëshmon për të në ditën e gjykimit, ngase në hadithin e ibën Abasit – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, qëndron se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë për gurin e zi: “Për Allahun, Allahu do ta nxjerr atë në ditën e gjykimit me dy sy me të cilat shikon, me gojë e cila flet do ta dëshmon për çdo kënd i cili e ka prekur).”[19]

 Nga ai po ashtu përcillet se i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Guri i zi ka zbritur prej xhenetit më i bardhë se bora, mirëpo atë e kanë nxirë mëkatet e bijve të Ademit.”[20]

Këto shpërblime i arrin vetëm ai i cili është i sinqertë në veprën e tij e bën atë vetëm për hirë të Allahut. si dhe për atë i cili e kryen haxhin dhe umren sipas udhëzimit të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ve seleme . Andaj këto dy kushte janë të patjetërsueshme për tu pranuar një vepër apo fjalë:

Kushti i parë: Sinqeriteti ndaj të Adhuruarit; Bazuar në fjalën e tij salallahu alejhi ve selem:”Veprat janë sipas qëllimit dhe secilit i takon atë që e ka pasur për qëllim[21].

Kushti i dytë: Pasimi i të Dërguarit salallahu alejhi ve selem; Bazuar në fjalën e tij: “ Kush e bën një vepër  që nuk ka bazë në fenë tonë ajo i kthehet atij[22]. Andaj ai i cili veprën e tij e bën sinqerisht për Allahun, duke e ndjekur në të të dërguarin e Allahut salallahu alejhi ve seleme këtij do ti pranohet vepra e tij, ndërsa ai i cili e humb njërën prej tyre ose që të dyja vepra e tij i kthehet në të kundërtën e tij ky hyn në fjalën e Allahut ku thotë: “Kush ka fe më të mirë se ai që sinqerisht i është bindur All-llahut dhe duke qenë bamirës[23]po ai që i është dorëzuar All-llahut dhe është bamirës, ai e ka shpërblimin e vet te Zoti i tij, për ata nuk ka frikë, as nuk kanë pse të mërziten[24]. Hadithi i Omerit radiallahu anhu:”Veprat janë sipas qëllimit” është peshore e veprave të brendëshme, kurse hadithi i Aishes radiallahu anha: “Kush e bën një vepër  që nuk ka bazë në fenë tonë ajo i kthehet atij” është peshore e veprave të jashtme. këta dy hadithe janë shum të medhej në to ngërthehet e tërë feja, bazat e saja, degët e saja, e jashtmeja e saj dhe e brendëshmja e saj[25].[1] Buhariu 4/20, Muslimi 2/984.

[2] Muslimi 2/983, ndërsa tek Tirmidhiu qëndron “…I falen mëkatet e kaluara.”, shiko Sahih Tirmidhi 1/245.

[3] Shiko Fethul – Barij 3/382.

[4] Buhariu 3/597, Muslimi 2/983.

[5] Shiko Fet’hul Bari 3/3382, Sherhu Neueui ala Muslim 9/119.

[6] Muslimi 1/112.

[7] Buhariu 3/381.

[8] Nesaiu, Tirmidhiu, ibn Maxhe, Ahmedi e të tjerë, Albani e ka bërë hadithin të saktë në Sahih Nesai 2/558.

[9] Ahmedi, ibn Maxhe, ibn Huzejmeja e të tjerë ndërsa esencën e ka edhe në Buhari 3/381, shiko Sahih ibn Maxhe 2/151, Irvau galil 5/151, Albani e ka bërë hadithin e saktë.

[10] Transmeton Nesaiu, shiko Sahihu Nesai 2/557.

[11] Nesaiu, Hakimi, Ibn Hibani, Albani e ka bërë hadithin të saktë në sahih Nesai 2/557 dhe në Sahihul xhami 6/108.

[12] Ibn Maxhe, ibn Hibani, e të tjerë, Albani e ka bërë hadithin të mirë në Sahih ibn Maxhe 2/149 dhe në Silsiletu sahiha 4/433.

[13] Nesaiu, Albani e ka bërë hadithin të mirë në Sahih Nesai 2/557.

[14] Muslimi 2/983.

[15] Timidhiu, Maliku e shënon në”Muveta”, Albani e ka bërë hadithin të mirë në Sahih Tirmidhi 3/184, në Sahihul xhami 3/121 dhe në Silsiletu sahiha 4/6.

[16] Buhariu meal fet’h 4/72 dhe 3/603, Muslimi 2/918, si dhe ehlu suneni, në një transmetim të Muslimit dhe të tjerëve:” llogaritet haxh”.

[17] Ahmedi 2/3, dhe të tjerët përveç ebu Davudit, Hakimi e ka saktësuar, me të pajtohet edhe Dhehebiu 1/489, Albani e ka bërë hadithin të saktë në Mishkatul – Mesabih 2/793, Begaviu e ka bërë të mirë në Sherhu Sune 7/129, ndërsa unë e kam bërë përzgjedhjen e teksteve nga këto referenca, shiko Sahih Nesai 2/613, Sahih Tirmidhi 1/283, Sahih ibn Maxhe 2/162, Musanen Abdurezak 3/29, ibn Huzejme 4/218 nr. 2729.

[18] Ahmedi në Musned 3/343, 397, Albani e ka bërë hadithin të saktë në Irvau galil 4/341.

[19] Tirmidhiu, ibn Huzejmeja 4/20, Ahmedi 1/266, Albani e ka bërë hadithin të saktë në Sahih Tirmidhi 1/284.

[20] Ibn Huzejmeja me tekstin e tij 4/220, Tirmidhiu me tekst “…më i bardhë se qumështi.”Albani e ka bërë hadithin të saktë në Sahihu Tirmidhi 1/631.

[21] Buhariu meal fet’h 1/9, Muslimi 3/1515.

[22] Muslimi 3/344, ndërsa tek Buhariu dhe Muslimi bashkë qëndron me tekst: “kush shpik në fenë tonë diçka e cila nuk është prej saj ajo i kthehet atij”.

[23] Nisa: 125.

[24] Bekare: 112.

[25][25] Shiko: Behxhetul kulubul ebrar ve kuretu ujunil-ahjar, Abdurahman ibn Nasir Esadiju fq: 10.

You may also like...