Vonesa e shkuarjes në haxh, duke pasur mundësitë materiale dhe shëndetsore?

11Vonesa e shkuarjes në haxh, duke pasur mundësitë materiale dhe shëndetësore

Pyetje:
Çka është dispozita e lënjes së haxhit nga një musliman i cili posedon mundësi materiale dhe shëndetësore për kryerjen e këtij obligimi?

Përgjigje:
-Dispozita e ketij gjesti është thyerje e normave te Allahut subhanehu ve teala (haram), ngase Allahu thotë në Kur’an:
“Vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo”,
andaj nuk lejohet për një musliman që ta vonon haxhin duke i pasur të gjitha mundësit për kryerjen e tij, por duhet qe ta kryej menjëherë, kjo është çka kërkohet, nëse ai person ka borxh, së pari e kryen borxhin, përveç nëse e lejojnë borxhdhënësit.

Përktheu në shqip:
Ferid Ademi
Vendi: Medine
05/04/2013
24/05/1434 h

You may also like...